[ultimate_spacer height=”80″ height_on_tabs=”20″ height_on_mob=”20″][ultimate_heading heading_type=”customizable” heading_tag=”h1″ heading_content=”UZDRAWIAJĄCA MOC CIAŁA – WARSZTAT ZMIANY” main_heading_default_weight=”700″ main_heading_color=”#ffffff” default_sub_heading=”15 – 16.02.2020 / Warszawa”][/ultimate_heading][ultimate_spacer height=”25″ height_on_tabs=”20″ height_on_mob=”20″][ult_buttons btn_title=”ZAPISZ SIĘ” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fbit.ly%2F35BwWF0|title:%23|target:%20_blank|” btn_align=”ubtn-center” btn_size=”ubtn-large” btn_title_color=”#303030″ btn_bg_color=”#ffffff” btn_hover=”ubtn-center-dg-bg” btn_bg_color_hover=”#847480″ btn_title_color_hover=”#ffffff” icon=”none” icon_size=”16″ icon_color=”#565656″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-right” btn_font_size=”18″][ultimate_spacer height=”80″ height_on_tabs=”20″ height_on_mob=”20″]
[ultimate_spacer height=”80″ height_on_tabs=”20″ height_on_mob=”20″][ultimate_heading heading_type=”customizable” heading_tag=”h1″ heading_content=”UZDRAWIAJĄCA MOC CIAŁA – WARSZTAT ZMIANY” main_heading_default_weight=”700″ main_heading_color=”#ffffff” default_sub_heading=”15 – 16.02.2020 / Warszawa”][/ultimate_heading][ultimate_spacer height=”25″ height_on_tabs=”20″ height_on_mob=”20″][ult_buttons btn_title=”ZAPISZ SIĘ” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fbit.ly%2F35BwWF0|title:%23|target:%20_blank|” btn_align=”ubtn-center” btn_size=”ubtn-large” btn_title_color=”#303030″ btn_bg_color=”#ffffff” btn_hover=”ubtn-center-dg-bg” btn_bg_color_hover=”#847480″ btn_title_color_hover=”#ffffff” icon=”none” icon_size=”16″ icon_color=”#565656″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-right” btn_font_size=”18″][ultimate_spacer height=”80″ height_on_tabs=”20″ height_on_mob=”20″]

UZDRAWIAJĄCA MOC CIAŁA – WARSZTAT ZMIANY 🔥💕🆕 (english below)

Weekendowy warsztat Movement Medicine w połączeniu z psychoterapią zorientowaną na ciało poprowadzony przez Annę Sierpowską i Kaya Tamara Sertic

15-16.02.2020 Warszawa 

🔸 Dla kogo: tancerze zainteresowani psychoterapią, terapeuci i pracownicy fizyczni, którzy chcą pogłębić swoją praktykę, wszelkie inne ogólnie zainteresowane istoty ludzkie gotowe do przeprowadzki i eksploracji

🔸 Ciało ludzkie to mapa. Pokazuje nam sygnały. Jeśli słuchamy, jeśli podążamy za nim, jeśli pozostajemy z nim w kontakcie oferuje rozwinięcie głosu naszych dusz.

🔸 Podczas weekendowych warsztatów zostaniesz zaproszony do zbadania relacji między ciałem, sercem i umysłem. Wybierając konkretną historię / wzór zachowań, z którym chciałbyś pracować, otrzymasz narzędzia medycyny ruchu i integracyjnej psychoterapii zorientowanej na ciało, aby odkryć bogactwo energii życia. Wsparci w ruchu i podążając za ekspresją, będziemy powracać do konkretnego wzorca z powrotem do źródła jego istnienia, odnajdując drogę do uzdrowienia.

🔸 Zapraszamy na spotkanie z naszą codzienną historią. Poprzez ruchowe narzędzia dochodzimy do źródła zranienia. Pracując z procesem S.E.E.R. będziemy przetworzyć i odnajdywać energię, która została utracona w przeszłości, na rzecz ochrony.
Co to jest S.E.E.R. (Systemic – Essential – Energy – Retreval)

🔸 Podczas weekendowych warsztatów poznamy funkcję i moc swojej mapy emocji. Emocje takie jak gniew, smutek, strach, żal często mogą być nieprzyjemne lub przytłaczające. Będziemy badać, jak być z nimi w kontakcie, jak powiązać nasze emocje z konkretnymi momentami, jak wyrazić je w bezpieczny i wspierający sposób i jak używać tej energii w codziennym życiu.
Poprzez praktykę integracyjnej psychoterapii zorientowanej na ciało będziemy używać map do czytania naszego ciała, aby połączyć je z odczuciami, myślami i wzorcami zachowań pod powierzchnią naszej psychiki. Wykorzystując pamięć ciała i pracę procesową, otworzymy przestrzeń nieuświadomionych wzorców, które są aktywne w naszym życiu.

[ult_buttons btn_title=”ZAPISZ SIĘ” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fbit.ly%2F35BwWF0||target:%20_blank|” btn_bg_color=”#a5a5a5″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left”]

🔰 W takcie tego weekendu będziemy:
– Rozpoznawać wzorce w swoim życiu
– Łączyć wzorce ze stanami emocjonalnymi i postawą ciała
– Badać emocjonalne i mentalne reakcje na te wzorce
– Odnajdywać wyjście z nawyku
– poznawać narzędzia i praktyki edukacyjne, które wspierają tworzenie nowych nawyków w życiu codziennym
– Zapraszać nowe sposoby reagowania na codzienne wyzwania
– Poprzez ceremonię uziemiać doświadczenie i integrować przeżycia z planem codziennego życia

▩ ▩ ▩ ▩ ▩ ▩ ▩ ▩ ▩ ▩ ▩ ▩ ▩ ▩ ▩ ▩ ▩ ▩ ▩ ▩ ▩ ▩ ▩ ▩ ▩ ▩ ▩ ▩ ▩ ▩ ▩
💫 INFORMACJE PRAKTYCZNE

KIEDY: 15 – 16 luty 2020
15.02 sobota: 11:00 – 18:00
16.02 niedziela: 10:00 – 17:00

GDZIE: Warszawa, ul. Piękna 24/26

CENA:
400 zł przy wpłacie zadatku w wysokości 200 zł do 1 lutego
500 zł. cena regularna po 1 lutym

Zadatek płatny na konto podane w mailu po dokonaniu rejestracji przez formularz

✨ Kaya – pracuje jako zorientowany na ciało psychoterapeuta i nauczyciel Movement Medicine w Centre Meleta, Zagrzeb, w Chorwacji. Kaya od wielu lat pracuje indywidualnie oraz w grupach z dorosłymi i młodzieżą i od ponad dekady praktykuje psychoterapię poprzez ciało. Pracowała również w szkołach podstawowych i średnich, nauczając filozofii, logiki, krytycznego myślenia i technik uczenia się. Ukończyła swoją edukację z doktoratem w psychoterapii zorientowanej na ciało, koncentrującej się na skutkach traumy wczesnego dzieciństwa w ciele. Ponieważ ten rodzaj terapii opiera się na pracy procesowej i obecności duszy w ciele, szkoła Movement Medicine była kolejnym krokiem na jej drodze wspierania duszy.
Kaya regularnie uczy Movement Medicine w Zagrzebiu i Scopie.

[ult_buttons btn_title=”ZAPISZ SIĘ” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fbit.ly%2F35BwWF0||target:%20_blank|” btn_bg_color=”#a5a5a5″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left”]

HEALING POWER OF THE BODY

Movement Medicine and Psychotherapy Weekend Workshop with Anna Sierpowska and Kaya Tamara Sertic

15.-16.2.2020, Warsaw, Poland

Repattering your psyche
Working with the tools of Movement Medicine and Body-Oriented Psychotheraphy

🔸 Who is it for: dancers who are interested in psychotheraphy, therapists and body workers who want to deepen their practice, any other generaly interested human beings ready to move and explore

🔸 Human Body is a map. It shows us Signals. If we listen, if we follow, if we know where to look and surrender to it, it offers an Unfolding of our Souls.

🔸 Through this weekend workshop you will be invited to explore the relationship between body, heart and mind. Choosing a specific story/pattern you would like to work with, you will be offered tools of Movement Medicine and Integrative Body-oriented Psychotherapy to unfold the richness behind it. Through movement and expression you will be supported to follow the thread of that specific pattern back to to the root of its existence inviting support and healing.

🔸 This is about meeting our every day repetitave story, through shamanic dancing tools we go to the root of the wounding behind it. Using S.E.E.R. process and find the specific energy that is lost in the past.
What is S.E.E.R. systemic essential energy retreval.

🔸 In this weekend workshop we will explore the function of emotions. Emotions like anger, sadness, fear, grief can often be unpleasant or overwhelming.. we will be exploring how to be in connection with them, how to relate our emotions to specific moments, how to express them in a safe and supportive way and how to use that energy in every day life.
Through the practice of Integrative Body oriented Psychotherapy we will be using the maps to read our body, to connect it with the feeling, thoughts and patterns beneath the surface of our psyche. Using the body memory through process work we will be opening up some of the unconscious patterns that are active in our life.

[ult_buttons btn_title=”REGISTRATION” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fbit.ly%2F35BwWF0||target:%20_blank|” btn_bg_color=”#a5a5a5″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left”]

Why working with this? In this way we create a new experience – to a once unpleasant emotion we work with more resource to change our experience of it. Once we do that, we are on the way of changing the pattern in our psyche. In this way we
open up to the possibility of enjoying life.

🔰 Whats the new that we want to inhabit in our life? In this weekend workshop we will be:
· Recognizing patterns in their life
· Connecting the patterns with emotional states and body posture
· Investigating your emotional and mental reactions to these patterns
· Finding the way out of the habit
· Learning tools and practices that support creating new habbits in everyday life
· Inviting new ways to respond to everyday challenges
· Through a ceremony finding the steps to integrate all of that into the everyday life

▩ ▩ ▩ ▩ ▩ ▩ ▩ ▩ ▩ ▩ ▩ ▩ ▩ ▩ ▩ ▩ ▩ ▩ ▩ ▩ ▩ ▩ ▩ ▩ ▩ ▩ ▩ ▩ ▩ ▩ ▩
💫 PRACTICAL INFO

DATE: 15 – 16 February 2020
15.02 Saturday: 11:00 – 18:00
16.02 Sunday: 10:00 – 17:00

WHERE: Piękna Street 24/26, Warsaw, Poland

PRICE:
400 zł if you pay 200 zł till 1st February
500 zł. regular price after 1st February

Prepayment need to be payed after registration. You will recieve account direction and confirmation on your email

▩ ▩ ▩ ▩ ▩ ▩ ▩ ▩ ▩ ▩ ▩ ▩ ▩ ▩ ▩ ▩ ▩ ▩ ▩ ▩ ▩ ▩ ▩ ▩ ▩ ▩ ▩ ▩ ▩ ▩ ▩ ▩

Kaya Tamara works as an integrative body-oriented psychotherapist and Movement Medicine teacher in Center Meleta, Zagreb, Croatia. Together with her 3 friends and colleagues, they founded the center in 2013.
Kaya works individually and in groups with adults and adolescents and is a teacher at School of Center for Integrative Development in Croatia. She has worked in primary and high schools teaching philosophy, logic, critical thinking and learning techniques.

During her studies in philosophy, sociology and literature, she finished the training and PhD. in body-oriented psychotherapy focusing on the effects of the early childhood trauma in the body. As this type of therapy is based on the process work and presence of the soul in the body, training in Movement Medicine was another step on her journey of supporting the embodiment of the soul. These two practices are continuously enriching both her and her offering and create a safe, rich and creative field for her students. She is continuously amazed with how the Spirit manifests through the wiring of our personalities.

Kaya teaches Movement Medicine regularly- as monthly classes, weekend workshops and ceremonies.

Nowadays she feels that the purpose of her offering is to support others to have a fulfilled, rich, dedicated and embodied journey in this incredible thing called Life. With that she’s a big fan of ‘practice what you preach’, so she uses all the time that she has to enjoy what Life has to offer – road tripping, snowboarding, dancing all night long or simply , being in nature and spending time with her friends, family and her dog

[ult_buttons btn_title=”REGISTRATION” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fbit.ly%2F35BwWF0||target:%20_blank|” btn_bg_color=”#a5a5a5″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left”]